Messages of the day

  • U - Doc by RASH

    Një sistem i arkivimit e protokollimit të dokumenteve ka qenë gjithmonë një nga shtyllat kurrizore në mbështetjen e proceseve të vendimmarrjes, për ruajtjen dhe përmirësimin e trashëgimisë dokumentare, etj.

Sign in